Vrácení zboží

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Pokud jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pokud nejste spotřebitel a zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o tomto rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit v místě sídla společnosti (po předchozí telefonické domluvě), dále též písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

BBstart s.r.o.
Kaštanová 2701
253 01 Hostivice.

V obou případech přiložte následující formulář.

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět k nám. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující datum, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se též považuje za zachovanou, když spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, a to nikoli pracovních, ale kalendářních. Začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Pokud končí lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

V co nejkratším termínu od zaslání odstoupení je potřeba, abyste nám předali/zaslali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

K vracenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument (fakturu), který potvrdí, že jste zboží zakoupili v našem obchodě.

Dále přiložte následující formulář.

Jaké zboží nelze vrátit?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit mj. od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Reklamace

Jakým způsobem zboží vrátit?

Reklamaci můžete osobně předat v místě sídla společnosti v Hostivicích po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Pokud se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu:

BBstart s.r.o.
Kaštanová 2701
253 01 Hostivice.

Je přijaté zboží poškozené?

Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Pokud je zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba nás o této skutečnosti co nejdříve informovat ještě v den doručení zásilky.

Bylo zboží dodáno nekompletní nebo jiné?

V takovém případě je zapotřebí nás o této skutečnosti co nejdříve informovat a poté bude domluven další postup.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Pokud jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena nejpozději ve 30denní lhůtě, obvykle však mnohem dříve - reklamaci se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Pokud nejste spotřebitel, ale podnikatel, snažíme se rovněž vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze Vám budou zaslány na účet nebo Vám částku vyplatíme v hotovosti v místě sídla společnosti v Hostivicích, a to nejpozdějí do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační protokol

V případě, že reklamaci provádíte osobně, bude Vám vydán reklamační protokol, který si odnesete s sebou.

V případě zaslání reklamace přepravní společností na adresu prodávajícího Vám bude zaslán reklamační protokol na e-mail uvedený v reklamaci.

Více informací o reklamacích v internetovém obchodě www.babystart.cz naleznete v následujících odstavcích (viz Reklamační řád).

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován podle ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (reklamace).

Prodávajícím je BBstart s.r.o. provozující internetový obchod www.babystart.cz na adrese Kaštanová 2071, 25301 Hostivice; IČ: 09362134. Výpis z obchodního rejstříku je veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335172. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. S ohledem na platnou právní úpravu se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel je každý, kdo mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo samostatný výkon svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, jenž není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní či obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

Práva z vady zboží

Pokud zboží nemá výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze jeho součásti, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti). Pokud to není možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy.

Pokud spotřebitel od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu rovněž v případě, kdy mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, a též v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, kdy kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele je 24 měsíců a pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je tato záruční doba 12 měsíců. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba nová.

Ostatní

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad (fakturu) o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název prodávajícího, IČ a sídlo společnosti.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených výše uvedenými zákony. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od samého počátku a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven, pokud prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné k vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si co nejdříve vyžádat doplnění podkladů od kupujícího. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při odstoupení od kupní smlouvy nebo poskytnutí slevy z kupní ceny jsou příslušné finanční prostředky vráceny kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předány v hotovosti v sídle společnosti v Hostivicích.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete BBstart s.r.o.

Spravovat cookies