Doprava zboží po ČR a náklady s ní spojené

Naším cílem je dopravit zboží k Vám co nejdříve. Využíváme služeb přepravce DPD a dále Zásilkovny.

Přepravní služba DPD po ČR stojí:

 • balík při platbě převodem, platební kartou, Google Pay nebo Apple Pay - 99,-
 • balík na dobírku - 129,-

Můžete také využít možnost doručení na výdejní místa DPD Parcel Shop. To je možné pouze pro zásilky do 15 kg.

 • balík na výdejní místo při platbě převodem, platební kartou, Google Pay nebo Apple Pay - 69,-
 • balík na výdejní místo na dobírku - 99,-

Dále je možné využít doručení na výdejní místa/Z-boxy provozované Zásilkovnou. Tato možnost se nabízí pro zásilky o hmotnosti do 5 kg.

 • balík na výdejní místo/Z-box při platbě převodem, platební kartou, Google pay nebo Apple Pay - 69,-
 • balík na výdejní místo na dobírku - 99,-

Při objednávce nad 2000,- je doprava zboží přepravní službou DPD či Zásilkovnou (v případě Zásilkovny platí omezení do 5 kg hmotnosti) po ČR zdarma. V případě volby úhrady dobírkou hradíte pouze 30 Kč za dobírku.


Doprava zboží na Slovensko

Zákazníci ze Slovenska mohou k dodání zboží využít služeb přepravce DPD. Ceny jsou následující:

 • DPD balík na Slovensko při platbě převodem, platební kartou, Google Pay nebo Apple Pay - 99,-

Můžete také využít možnost doručení na výdejní místa DPD Parcel Shop. To je možné pouze pro zásilky do 15 kg.

 • balík na výdejní místo při platbě převodem, platební kartou, Google Pay nebo Apple Pay - 69,-

Dále je možné využít doručení na výdejní místa/Z-boxy provozované Zásilkovnou. Tato možnost se nabízí pro zásilky o hmotnosti do 5 kg.

 • balík na výdejní místo/Z-box při platbě převodem, platební kartou, Google Pay nebo Apple Pay - 69,-

Při objednávce nad 2000,- je doprava zboží přepravní službou DPD či Zásilkovnou (v případě Zásilkovny platí omezení do 5 kg hmotnosti) po SK zdarma. Pro Slovensko nenabízíme možnost úhrady dobírkou.

Možnosti platby

V současné době nabízíme následující možnosti placení, z nichž si můžete vybrat tu, která Vám více vyhovuje.

Dobírkou - zboží platíte až při jeho převzetí, a to přepravci. (Pro slovenské objednávky dobírka není možná.) Převodem z účtu - zboží platíte předem na číslo účtu provozovatele tohoto internetového obchodu, které je vedeno u Fio banky - č.ú.: 2501851224 / 2010. Zboží je expedováno ihned po připsání peněz na bankovní účet. Údaje potřebné k platbě Vám budou zaslány do e-mailu. Platební kartou online, Google Pay a Apple Pay - zboží platíte ihned v průběhu procesu objednávky v internetovém obchodu.

Doba splatnosti v případě volby platby převodem z účtu - v případě volby platby převodem z účtu uhraďte, prosím, Vaši platbu tak, aby byla připsána na náš účet nejpozději jeden týden po objednání zboží. Nebude-li platba v dané lhůtě připsána, je zboží nabídnuto dalším zákazníkům.

Přechod vlastnického práva - zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodejce.

Dodací lhůta

Zboží, které je skladem, zasíláme nejpozději třetí pracovní den ode dne přijetí objednávky v případě volby platby dobírkou. V případě platby převodem zasíláme zboží nejpozději druhý pracovní den od připsání platby na náš účet.

Není-li zboží skladem, vyřízení objednávky je závislé na rychlosti vyřízení našeho požadavku externím dodavatelem. V takovém případě bude zákazník průběžně informován o stavu objednávky.

Jak balíme balíky?

Zajímá vás, jak balíme balíky a jaké materiály k balení používáme? Více o tomto tématu se dočtete zde.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babystart.cz. Objednáním zboží (uzavřením kupní smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek pro vrácení zboží a reklamace a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávajícím je BBstart s.r.o. provozující internetový obchod www.babystart.cz se sídlem Kaštanová 2071, 25301 Hostivice; IČ: 09362134. Výpis z obchodního rejstříku je veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335172. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. S ohledem na platnou právní úpravu se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel je každý, kdo mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo samostatný výkon svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, jenž není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní či obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez prodlení potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Toto potvrzení však nemá na vznik smlouvy vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pokud není kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a kupní smlouva je poté uzavřena momentem doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již za objednané zboží zaplatil, bude mu tato částka převedena zpět a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Dárky splňují podmínky darovacích smluv a nelze na ně uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (§ 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

Pokud zboží nemá výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze jeho součásti, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti). Pokud to není možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy.

Pokud spotřebitel od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu rovněž v případě, kdy mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, a též v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, kdy kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu (pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené ve větě předchozí.

Pokud si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, v ideálním případě s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat také na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@babystart.cz.

Pokud kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání zboží nabízeného prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy převodem finančních prostředků na účet kupujícího, v případě vzájemné dohody též jiným způsobem (v hotovosti v sídle společnosti v Hostivicích).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá v případě smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Ceny

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě www.babystart.cz jsou konečné, včetně DPH a kromě dopravného (ceny za dopravu zboží k Vám) k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky jako balné, pojistné atd.

Ochrana osobních údajů a GDPR

Podrobné informace o ochraně osobních údajů a GDPR se dočtete zde.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tato povinnost se týká veškerých plateb přijatých v hotovosti.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností zabezpečuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@babystart.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě svého živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu pak provádí příslušný ŽÚ. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává ÚOOÚ. ČOI vykonává mj. dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.

Tyto podmínky jsou platné ode dne 1. ledna 2021.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete BBstart s.r.o.

Spravovat cookies